Grow your talent | Balta Jobs

Maak kennis met Balta Group

HSE at Balta

HR at Balta

Specifieke informatie per site

Privacy Policy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Dit is het Privacybeleid voor Werving en Selectie (hierna het “Beleid”) van Balta

 

Group NV en al haar dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Balta Industries NV, Modulyss NV en Balta Oudenaarde NV (hierna “BALTA”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”). Balta Group NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, België.

 

BALTA gelooft sterk in het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die haar verstrekt worden. Wij geloven ook dat het belangrijk is om alle sollicitanten te informeren over hoe we hun persoonsgegevens zullen gebruiken.

 

Dit Beleid beschrijft hoe BALTA uw persoonsgegevens in verband met het wervings- en selectieproces van BALTA behandelt en beschermt.

 

Dit Beleid kan aangepast worden, bijv. als gevolg van nieuwe functionaliteiten op de website die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. We adviseren je bijgevolg om dit Beleid regelmatig na te kijken op onze Jobsite https://www.baltajobs.com. Belangrijke wijzigingen zullen aangekondigd worden op onze homepage.

 

Dit Beleid moet gelezen worden in combinatie met het cookiebeleid van BALTA https://www.baltagroup.com/nl/Cookies/.

 

1. WANNEER IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

 

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die via de website solliciteren of via een ander kanaal (bijv. via mail, op een jobbeurs, enz.). Het is niet van toepassing op onze werknemers, consultants of aannemers.

 

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

BALTA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat BALTA bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

BALTA heeft een aanspreekpunt opgezet voor gegevensbescherming waar alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens naar toe kunnen gezonden worden. De contactgegevens ervan kunnen teruggevonden worden in artikel 9 van dit Beleid.

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE OVER U?

 

We verzamelen uw persoonsgegevens op twee manieren:

 

i)  Door uzelf verstrekte informatie

 

Wij verwerken persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u solliciteert voor een job bij ons, hetzij via de

 

 

BALTA Jobsite (htttps://www.baltajobs.com), hetzij op een andere manier. In dit geval ontvangen we meestal informatie zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, aanspreektitel, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad, land), geboorteplaats en -datum, werk- en opleidingsgeschiedenis, prestaties en testresultaten.

 

ii)   Informatie verkregen van derden

 

We kunnen ook informatie over u verkrijgen van derden, zoals uw referenties, vorige werknemers, beoordelingscentra, aanwervings- of rekruteringsagentschappen, LinkedIn, BALTA-werknemers die bij uw interview aanwezig zijn, enz.

 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING?

 

BALTA zal uw persoonsgegevens louter verwerken voor werving- en selectiedoeleinden zoals hieronder uiteengezet.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor werving- en selectiedoeleinden is gebaseerd op, ofwel:

 

  • uw toestemming, bijv. indien u intekent op Job Alerts van BALTA
  • uw verzoek om stappen te nemen alvorens een contract aan te gaan, bijv. indien u ons uw sollicitatie verstuurt of indien u zich registreert op onze jobsite
  • BALTA’s legitieme redenen van personeelsbeleid:
  • het identificeren, screenen en evalueren van solliciteren voor potentiële tewerkstelling;
  • het bewaren van gegevens inzake rekrutering en aanwerving;
  • naleving verzekeren van wettelijke vereisten, met inbegrip – zonder ertoe beperkt te zijn - van na te komen veiligheidsvereisten als de bekende afzender en diversiteits- en inclusievereisten en - praktijken;
  • het uitvoeren van controles van de gerechtelijke antecedenten indien toegelaten door het toepasselijke recht;
  • het beschermen van onze wettelijke rechten in de mate dat het geautoriseerd of toegestaan is door de wet; en
  • in noodgevallen wanneer de gezondheid of veiligheid van een of meerdere personen in gevaar zou kunnen zijn.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens wensen te bewaren om u in overweging te nemen voor mogelijke andere tewerkstellingsopportuniteiten. Deze persoonsgegevens zullen voor 5 jaar bewaard worden. Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens bewaren voor andere tewerkstellingsopportuniteiten, vragen wij u om onze recruitment officer of onze Data Protection Coordinator te contacteren (dataprotection@baltagroup.com).

 

5. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot werknemers en dienstverleners van BALTA die betrokken zijn in het werving- en selectieproces.

 

BALTA is selectief wat de partijen betreft aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest hen zorgvuldig. In elk geval zullen wij verzekeren dat voldoende waarborgen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens opgezet zijn.

 

Om als een wereldwijde groep op te treden, kan BALTA uw persoonsgegevens delen met andere vennootschappen die geassocieerd zijn met BALTA.

 

BALTA’s Jobsite (https://www.baltajobs.com) biedt u de mogelijkheid om online te solliciteren. U kunt uw voorkeuren voor een bepaalde regio of land aanduiden tijdens het online sollicitatieproces. Indien u ervoor kiest om te solliciteren buiten uw land van oorsprong, zullen uw gegevens doorgegeven worden naar het land waar de vacature zich bevindt. Doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor werving- en selectiedoeleinden.

 

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om een rekruteringsoftware-systeem te leveren. Daarnaast doet BALTA een beroep op externe partijen zoals beoordelingscentra en wervings- en rekruteringsagentschappen in haar rekrutering- en wervingsprocessen.

 

In dit verband zet BALTA zich in om altijd te waarborgen dat er een adequaat en voldoende beschermingsniveau is van uw persoonsgegevens. BALTA vereist dat deze externe partijen ten minste een vergelijkbaar beschermingsniveau biedt als BALTA voorziet, om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden, om uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze meegedeeld werden en om enkel toegang te hebben tot het minimum aantal gegevens die zij nodig hebben om een specifieke dienst te verstrekken die verband houdt met het werving- en selectieproces.

 

6. WAT MET LINKEN NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

 

De website van BALTA of e-mails die u ontvangt kunnen verwijzingen (bijv. via hyperlinks) bevatten naar andere websites, die aangeboden worden door andere vennootschappen of door sociale media. BALTA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. BALTA adviseert u om het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

 

Indien u inhoud deelt van de website van BALTA via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van deze sociale media. BALTA is niet verantwoordelijk voor de verwerking of persoonsgegevens via deze sociale media. BALTA adviseert u om het privacybeleid van deze websites te raadplegen. Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op de BALTA-websites.

 

7. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Indien u een tewerkstellingsaanbod van ons aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die verzameld werden gedurende de periode voor uw tewerkstelling deel uitmaken van uw persoonlijke gegevens en zullen zij bewaard worden in overeenstemming met specifieke landenvereisten en ons Privacybeleid voor Medewerkers.

 

Indien u zich inschreef voor Job Alerts van BALTA, zullen wij u op de hoogte houden van mogelijke andere tewerkstellingsopportuniteiten. Al onze e-mails bevatten een uitschrijfknop.

 

U kunt te allen tijde ook ons Aanspreekpunt voor Gegevensbescherming contacteren voor verdere informatie (zie artikel 9 van het Beleid in verband met uw recht om bezwaar te maken).

 

8. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

 

BALTA streeft ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls en beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen die over bijzondere toegangsrechten beschikken en die er zich toe verbinden om de vertrouwelijke aard ervan te respecteren en na te leven.

 

Ondanks deze maatregelen dient u gepaste zorgvuldigheid in acht te nemen wanneer u uw persoonsgegevens en uw login bewaard en/of deelt, in het bijzonder wanneer u een verbinding tot stand brengt via een onbeveiligd of publiek netwerk.

 

9. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

 

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het inzagerecht, het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om niet het voorwerp uit te maken van profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Bepaalde van deze rechten hebben een zeer specifieke reikwijdte of zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Gelieve onze Data Protection Coordinator te contacteren voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (dataprotection@baltagroup.com).

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming beïnvloedt. U kunt een e-mail sturen naar dataprotection@baltagroup.com. BALTA kan uw verzoek niet verwerken zonder bewijs van uw identiteit.

 

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van een vermeende inbreuk. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit voor België en kan gecontacteerd worden op contact@apd-gba.be.

 

Bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit Beleid, kunt u ons altijd contacteren:

 

Data Protection Coordinator Wakkensteenweg 2

8710 Sint-Baafs-Vijve Belgium